ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

|