ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

|

เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

2562 ประจำปี พ.ศ.2566