ตรวจประเมิน ITA 2565

|

01. โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

08. Q&A

09. Social Network

010. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

011. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

012. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

013. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

014. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

015. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

016. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

017. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

018. E-Service

019. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

022. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

023. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

024. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

025. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

026. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

027. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

028. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

031. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

032. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

033. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

034. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

035. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

036. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

038. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

039. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

040. การขับเคลื่อนจริยธรรม

041. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน