สำนักปลัด อบต.ด่าน

7. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)

อ่านเพิ่มเติม »

6. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

อ่านเพิ่มเติม »

5. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (การพัฒนาบุคลากร)

อ่านเพิ่มเติม »

4. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

อ่านเพิ่มเติม »