โครงการพัฒนาระบบสถานีสุขภาพชุมชน ณ บ้านกระทม หมู่ที่4 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|