“โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่โดยแสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ สถานศึกษา และตลาด พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

|