เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน(Community Isolstion : CI)

|