มอบเวชภัณฑ์ควบคุมโรคระบาดสัตว์ (ครั้งที่ 2) ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ

|