มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนและคอกสัตว์โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|