27. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

|