ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|