ประชุมประชาคมมจัดหาสถานที่ Local Quarantine ระดับตำบล (สถานที่กักตัวกลาง)

|