ประชุมการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ (ระดับอำเภอ/ตำบล) ประจำปี พ.ศ.2565

|