8. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (อบต.ด่าน)

|