ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

|