ประกาศแจ้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

|