1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์

|