ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

|