ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

|