ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

|