ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|