ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|