ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|