ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|