การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 จังหวัดสุรินทร์

|